Yrityssaneeraus Vantaalla

Yrityksen saneeraus on vaihtoehto konkurssille, jos yritystoiminta on liiketaloudellisesti jatkamiskelpoista. Saneerauksessa yritykselle laaditaan saneerausohjelma, jolla yritys pyritään tervehdyttämään. Saneerausohjelmassa määrätään muiden saneeraustoimenpiteiden ohella velkojen järjestelyistä. Saneerausmenettely ei ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten (vrt. yksityishenkilön velkajärjestely), vaan sillä tähdätään yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin. Asianajotoimisto Lindberg Pekka Ky vie yrityssaneeraukset sujuvasti läpi. Toimistomme sijaitsee Vantaalla, mutta palvelemme lähiseudulla, kuten Espoossa ja Helsingissä – aina koko Suomen alueelle. Ota yhteyttä.

Millaiset yritykset voidaan saneerata?

Saneerauksen kohteena voi olla mm. yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta.

Saneeraushakemus on laadittava huolellisesti

Saneerausmenettely tulee vireille tuomioistuimelle tehtävällä velallisyrityksen tai velkojan hakemuksella. Velallisen hakemus sekä sen perustelut ja selvitykset on laadittava huolellisesti. Hakemuksen menestymisedellytykset on arvioitava realistisesti, koska velallisyrityksen asema käy erittäin vaikeaksi siinä tapauksessa, että hakemus hylätään. Velallisen hakemukseen tulee liittää mm. tilintarkastajan selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta. Selvitys on puolueeton asiantuntijalausunto, mikä ei ole sama asia kuin yrityksen säännönmukainen tilintarkastus.

Milloin saneerausmenettely voidaan aloittaa?

Yrityksen saneeraus voidaan aloittaa kun:

  • Vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista ja jotka eivät ole velallisen läheisiä, tekevät velallisen kanssa yhdessä hakemuksen tai ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta taikka
  • Velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai
  • Yritys on maksukyvytön, eikä menettelylle ole estettä

Milloin yrityksen saneerausta ei aloiteta?

On todennäköistä, että:

  • Velallisen maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa
  • Velallisen varat eivät riitä menettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen
  • Velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja

On perusteltua syytä olettaa, että:

  • Hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen
  • Saneerausohjelman aikaansaamiselle ei ole edellytyksiä 
  • Velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen

Yrityksen toiminta jatkuu selvittäjän valvonnassa

Menettelyn aikana yrityksen toiminta jatkuu tuomioistuimen määräämän selvittäjän valvonnassa. Selvittäjälle kuuluu myös ensisijainen vastuu saneerausohjelmaehdotuksen laatimisesta. Saneerausohjelman vahvistamisesta päättää tuomioistuin. Kun saneerausohjelma on vahvistettu, saneerausvelkoja koskeva maksuvelvollisuus määräytyy ohjelman mukaan. Saneerausohjelman seurantaa varten voidaan määrätä valvoja.

Kysy lisää - Asianajotoimisto Lindberg Pekka Ky palvelee Vantaalla.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa